Shree Kutch Satsang Swaminarayan Temple (Mandir) London
Affiliated to Nar Narayan Dev Temple Bhuj

Shikshapatri Shlok 24

My devotees shall never abandon their own dharma (duties) prescribed by their own Varnashram. They shall not adopt other dharmas and shall not follow fictitious faith. |24|

અને માર્ગને વિષે ચાલતે શિવાલયાદિક જે દેવ-મંદિરો આવે તેને જોઇને તેને નમસ્‍કાર કરવા અને આદર થકી તે દેવનું દર્શન કરવું. |૨૪|

Previous: 23Next: 25